Wpisz swoją miejscowość
i zamów powiadomienia

Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności

Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez AMM Systems sp. z o.o. w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.sisms.pl. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „Rozporządzenie 2016/679”).

Całą treść Rozporządzenia 2016/679 znajdziesz tutajPrzekierowuje do http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?%2520from=EN&uri=CELEX%3A32016R0679.

Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i Rozporządzenia 2016/679.

Korzystanie przez Ciebie z platformy sisms.pl możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych osób fizycznych, odwiedzających stronę internetową https://www.sisms.plPrzekierowuje do www.sisms.pl oraz osób fizycznych, korzystających z formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://www.sisms.pl/kontaktPrzekierowuje do www.sisms.pl.
 2. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować. W zależności do działań podejmowanych na stronie internetowej, informacje te mogą obejmować różne zestawy danych:
  1. w przypadku użytkownika strony może to być numer IP, numer identyfikacyjny Urządzenia, oznaczenie przeglądarki, informacje o akceptacjach i wrażonych zgodach, informacje o działaniach podejmowanych przez użytkownika na stronie internetowej;
  2. w przypadku formularza kontaktowego dane mogą zawierać: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, gmina, temat korespondencji, treść wiadomości oraz datę i czas przesłania wiadomości;
 3. Wszystkie pojęcia pisane z wielkiej litery, o ile nie zostały zdefiniowane w niniejszej Polityce, przyjmują znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępnym pod adresem https://www.sisms.pl/regulaminyPrzekierowuje do www.sisms.pl.
 4. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi.
 5. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 2016/679, jest AMM Systems Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem: 0000314727, dokumentacja spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8951932664 oraz REGON: 020843579, kapitał zakładowy 50.000 zł, adres poczty elektronicznej: i  (dalej: AMM Systems Sp. z o.o.).
 6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
  1. prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe i prawo do uzyskania dostępu do tych danych (art. 15 Rozporządzenia 2016/679);
  2. prawo do uzyskania kopii Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 Rozporządzenia 2016/679);
  3. prawo do sprostowania dotyczących Cię danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 Rozporządzenia 2016/679);
  4. prawo do usunięcia danych - „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 Rozporządzenia 2016/679);
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia 2016/679);
  6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (art. 20 Rozporządzenia 2016/679);
  7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia 2016/679).
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych (art. 7 Rozporządzenia 2016/679), tj. jeśli została ona udzielona na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres
  9. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Warszawa, ul. Stawki 2, www.uodo.gov.plPrzekierowuje do www.uodo.gov.pl (art. 77 Rozporządzenia 2016/679);
 7. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas wyłącznie w zakresie niezbędnym dla następujących celów:
  1. umożliwienie kontaktu z pracownikami AMM Systems Sp. z o.o. za pomocą formularza;
  2. ułatwienie korzystania z funkcji dostępnych na stronie;
  3. zapewnienie sprawnego funkcjonowania strony internetowej;
  4. wykonywanie analiz w celu weryfikacji sposobu funkcjonowania strony internetowej i planowani jej rozwoju;
  5. ochrony przed szkodliwym działaniem robotów internetowych.
 8. Twoje dane osobowe przetwarzane są do realizacji uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679.
 9. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
 10. Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących naszych Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 11. Możemy przekazywać dane osobowe naszych Użytkowników, podmiotom świadczącym nam usługi wymagane do poprawnego działania strony internetowej (np. dostawcy rozwiązań i usług IT, dostawcy usług analitycznych). W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu i są na podstawie zawartych umów zobowiązane do ochrony powierzonych im danych.
 12. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Systemu SISMS.
 13. W przypadku korzystania z udostępnionego formularza kontaktowego i z uwagi na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na stronie internetowej sisms.pl przez roboty internetowe (np. przesyłanie wiadomości przez roboty internetowe), AMM Systems Sp. z o.o. stosuje mechanizm Google reCAPTCHA do incydentalnego badania, czy zachowania użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu AMM Systems Sp. z o.o. może ujawnić Twój adres IP oraz informacje o wybranych działaniach na stronie internetowej do Dostawcy usługi, jakim jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej:Google). W przypadku, gdy Twoje działania będą miały znamiona działań robota, system uniemożliwi Ci wykonywania wybranych działań na naszej stronie internetowej. Informacje o zasadach ochrony danych Google znjdziesz tutaj: https://policies.google.com/privacy.Przekierowuje do https://policies.google.com/privacy
 14. 14. W związku ze stasowaniem mechanizmu Google reCAPTCHA, dane osobowe są przekazywane do USA. Transfer ten jest zabezpieczony poprzez zastosowanie odpowiedniego poziomu ochrony, adekwatnego do poziomu ochrony danych w UE. W tym celu zasowsowano zabezpieczenia w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework i Swiss-US Privacy Shield Framework. Więcej informacji na stronach: https://policies.google.com/privacy/frameworksPrzekierowuje do https://policies.google.com/privacy/frameworks oraz https://www.privacyshield.gov/welcomePrzekierowuje do https://www.privacyshield.gov/welcome
 15. Z wyjątkiem badania, czy zachowanie użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów, Twoje dane osobowe nie podlegają innemu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych.
 16. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: e-mail:   
  adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych AMM Systems sp. z o.o., ES Inkubator Przedsiębiorczości ul. Józefa Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław
 17. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) Nadawcy, jeżeli został powołany przez danego Nadawcę, są zamieszczone na stronie internetowej odpowiednio danego Nadawcy.
 18. Wszystkie zbierane przez nas dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez AMM Systems sp. z o.o. wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
 19. Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
 20. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez AMM Systems sp. z o.o., skontaktuj się z NamiPrzekierowuje do strony kontaku.

PLIKI COOKIES

 1. Niektóre obszary platformy sisms.pl oraz Systemu SISMS mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia osoby korzystających z platformy internetowej sisms.pl, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
 2. Pliki typu cookies wykorzystywane są w celu:
  1. przechowywania identyfikatorów sesji,
  2. przechowywania informacji o wyrażeniu przez osobę akceptacji podawanych komunikatów (np. Polityki prywatności) i akceptacji wykorzystania plików cookies.
 3. Cookies są wykorzystywane do realizmie prawnie uzasadnionych celów administratora danych i użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679) i dotyczą:
  1. ułatwienia korzystania z funkcji dostępnych na stronie;
  2. wykonywania analiz w celu weryfikacji sposobu funkcjonowania strony internetowej i planowani jej rozwoju.
 4. Cookies nie są szkodliwe ani dla komputera ani dla danych użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 5. Osoba korzystająca z platformy sisms.pl może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu osoby korzystającej z platformy sisms.pl.
 6. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz pod poniższymi odnośnikami:

  •   w przeglądarce Internet ExplorerPrzekierowuje do informacji o cookies w przeglądarce Internet Explorer
  •   w przeglądarce Mozilla FirefoxPrzekierowuje do informacji o cookies w przeglądarce Firefox
  •   w przeglądarce ChromePrzekierowuje do informacji o cookies w przeglądarce Chrome
  •   w przeglądarce SafariPrzekierowuje do informacji o cookies w przeglądarce Safari

GOOGLE ANALYTICS (COOKIES)

 1. Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Spółkę źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z platformy internetowej sisms.pl.
 2. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
 3. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 4. Dane te nie są nigdy łączone z podanymi przez Ciebie danymi osobowymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 5. Transfer danych ten jest zabezpieczony poprzez zastosowanie odpowiedniego poziomu ochrony, adekwatnego do poziomu ochrony danych w UE. W tym celu Google stosuje zabezpieczenia w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework i Swiss-US Privacy Shield Framework. Więcej informacji na stronach: https://policies.google.com/privacy/frameworksPrzekierowuje do https://policies.google.com/privacy/frameworks oraz https://www.privacyshield.gov/welcomePrzekierowuje do https://www.privacyshield.gov/welcome